2019


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2019.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Finansdepartementet: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter.

BFN:s svar

Promemorian (2019)

MSB: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

BFN:s svar 

BFN:s svar bilaga

Förslaget (2019)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Justitiedepartementet: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Näringsdepartementet: Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider

BFN:s svar

Utredningen (2019)

Skatteverket: Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:30) om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskaper

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Rådet för kommunal redovisning: Utkast till rekommendationer om Drift- och investeringsredovisning samt Förvaltningsberättelse

BFN:s svar

Förslaget (2019)
Förslaget (2019)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i marknadsplatsföreskrifterna

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideella föreningar

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Vissa inkomstskatteändringar

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer

BFN:s svar

 

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel 

BFN:s svar