2018


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2018.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Polismyndigheten: Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt penningtvättslagen

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Rådet för finansiell rapportering: Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2

BFN:s svar

Inbjudan till kommentar (2018)

Finansinspektionen: Tilläggsremiss - Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

BFN:s svar

Tilläggsremissen (2018)

Finansdepartementet: Nya regler för tjänstepensionsföretag

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

BFN:s svar

Betänkandet (2018)

Finansinspektionen: Förslag till ändrade föreskrifter på grund av höjt kontracykliskt buffertvärde

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FFFS 2008:25)

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansinspektionen: Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Miljö- och energidepartementet: Energimarknadsinspektionens rapporter: Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03), fjärrvärmeverksamhet (Ei R2018:04) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (Ei R2018:05)

BFN:s svar

Ei R2018:03 (2018)
Ei R2018:04 (2018)
Ei R2018:05 (2018)

Justitiedepartementet: Direktivet om ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15)

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag Förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Näringsdepartementet: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

BFN:s svar

SOU 2017:108 (2018)

Näringsdepartementet: Krav på rapportering av betalningstider

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansinspektionen: Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

BFN:s svar


Remisspromemorian (2018)
 

Finansinspektionen: Föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag

BFN:s svar

Remisspromemorian (2018)

Finansinspektionen: Förändrad metod för tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån

BFN:s svar

Remisspromemorian (2018)
Remissen (2018)

Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

BFN:s svar

Förslaget (2018)
Bilaga (2018)

Finansdepartementet: Rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Justitiedepartementet: Revisorsinspektionens förslag om ändring i förordning

BFN:s svar

Förslaget (2017)