2017


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2017.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Finansdepartementet: Exitbeskattning för fysiska personer

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)
Remissbrev (2017)

Finansdepartementet: Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomisk förening

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansdepartementet: Mervärdesskatteregler för vouchrar

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

BFN:s remissvar

Interinstitutional File:2017/0251 (CNS)

Interinstitutional File:2017/0248 (CNS)

Interinstitutional File:2017/0249 (NLE)

COM(2017)566 final

Utrikesdepartementet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Impact Assessment

Impact Assessment Summary

Finansinspektionen: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter

Finansinspektionen: Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Justitiedepartementet: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) 

BFN:s remissvar

SOU 2017:31 (2017)

Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Nya skatteregler för företagssektorn

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Bilaga 1

Bilaga 2

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter

Justitiedepartementet: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansinspektionen: Förslag till upphävande av föreskrifter om likviditetsrapportering och likviditetstäckningsgrad

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Finansdepartementet: Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

BFN:s remissvar

SOU 2017:27 (2017)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Föreskrifter 3

Bilaga 1

Bilaga 2

Finansinspektionen: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Föreskrifter

Finansdepartementet: Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM(2017) 335

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansinspektionen: Promemorian Förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretagen

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansinspektionen: Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Vissa inkomstbeskattningsfrågor

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Justitiedepartementet: Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

BFN:s remissvar

SOU 2016:74 (2016)

Utbildningsdepartementet: Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av
yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster (KOM (2016) 820 slutlig)

BFN:s remissvar

Proposal (2017)

Finansdepartementet: Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

BFN:s remissvar

SOU 2016:78 (2016)

Utbildningsdepartementet: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66), U2016/04280/GV

BFN:s remissvar

SOU 2016:66 (2016)

Finandepartementet: Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

BFN:s remissvar

SOU 2016:76 (2016)

Finansepartementet: Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

BFN:s remissvar

SOU 2016:75 (2016)