2016


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2016.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Miljö- och energidepartementet: Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden, KOM (2016) 687 slutlig

BFN:s remissvar

Proposal 687 final (2016)

Explantory Memorandum (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

BFN:s remissvar

Bilaga

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (2016)

Annexes 1 to 2 (2016)

Annexes to the Proposal for a Council Directive on a common Corporate Tax Base (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

BFN:s remissvar

Proposal for a council Directive (2016)

Annexes 1 to 2 (2016)

Annexes to the Proposal for a Counsil Directive on a common consolidated Corporate Tax Base (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016)686

BFN:s remissvar

Proposal (2016)

Annexes (2016)

Justitiedepartementet: Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

BFN:s remissvar

SOU 2016:45 (2016)

Finansinpektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Justitiedepartementet: Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

BFN:s remissvar

SOU 2016:34 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

BFN:s remissvar

SOU 2016:24 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Några finansmarknadsfrågor

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Skatteverket: Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

BFN:s remissvar

Hemställan (2016)

Finansdepartementet: Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

BFN:s remissvar

SOU 2016:23 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftingen

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansinspektionen: Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Riksgälden: Promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Justitiedepartementet: Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

BFN:s remissvar


Promemorian (2016)
 

Finansdepartementet: Avdragsrätt vid representation

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

BFN:s remissvar


Förslaget (2016)
Promemorian (2016)

 

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 26 slutgiltig

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

BFN:s remissvar

SOU 2015:68