Övriga skrivelser

 


Utlåtande av Per Thorell, rätten att inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler i den kompletterande normgivningen på redovisningsområdet

Professor Per Thorell har på uppdrag av BFN utrett frågan om och i vilken utsträckning nämnden har rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler, i första hand i årsredovisningslagen (1995:1554). Frågan har aktualiserats med anledning av att ett utkast till allmänt råd, K2 – Mindre aktiebolag, har remissbehandlats. Flera remissinstanser har anfört kritik mot nämndens regleringsteknik i förslaget.

Utlåtandet