K-regelverk


Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. I K3 Årsredovisning och koncernredovisning finns även regler om koncernredovisning. Ett K-regelverk innehåller samtliga regler som behövs för att upprätta en årsredovisning, ett årsbokslut respektive en koncernredovisning.

Ett K-regelverk ska tillämpas i sin helhet. Det innebär att företaget inte får tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när årsredovisningen, årsbokslutet eller koncernredovisningen upprättas, om det inte anges i K-regelverket.

En årsredovisning ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och i större företag kassaflödesanalys. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning, balansräkning och vissa upplysningar.

Tabell - Information om vad som gäller för olika företag vid upprättande av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning

BFN:s brevsvar

BFN har svarat på ett antal frågor om tolkningen av reglerna i K-regelverken. Då dessa frågor och svar är av intresse för en bredare krets finns svaren publicerade på vår webbplats. Svaren gäller under de förutsättningar som anges i den enskilda frågan.

BFN:s brevsvar

Vägledning till

Vägledningen i pdf

Läs mer om vägledningen

Beställ i tryckt format

BFNAR 2017:3

Årsbokslut (K2/K3)

Information om vägledningen

FAR

BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre företag (K2)

Information om vägledningen

FAR

BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Information om vägledningen

FAR

BFNAR 2010:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

Information om vägledningen

FAR

BFNAR 2006:1

Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

Information om vägledningen

FAR