Enskilda näringsidkare

Bokföringsskyldighet

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsbokslut ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Bokföringen kan göras manuellt eller i ett bokföringsprogram. För dig som bokför manuellt har BFN tagit fram dagboksblad som du kan skriva ut och använda när du bokför. Det går också bra att göra egna dagboksblad eller använda en köpt kolumndagbok. Det är inte tillåtet att bokföra i ett program där registreringen kan ändras i efterhand, till exempel Excel.

Vägledningen Bokföring
Dagboksblad
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Förenklat årsbokslut

För näringsidkare med en nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor är det tillåtet att upprätta ett förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1).

BFN har tillsammans med Skatteverket tagit fram broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 som på ett enklare sätt beskriver reglerna för en enskild näringsidkare som väljer att upprätta förenklat årsbokslut. BFN och Skatteverket har också tagit fram en blankett för förenklat årsbokslut samt bokslutsunderlag som kan vara till hjälp när det förenklade årsbokslutet upprättas. På Skatteverkets webbplats finns ett program som du kan använda när du upprättar ditt förenklade årsbokslut.

K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut 
Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 på Skatteverkets webbplats
Blanketten Förenklat årsbokslut på Skatteverkets webbplats
Bokslutsunderlag på Skatteverkets webbplats
E-tjänsten Förenklat årsbokslut på webben på Skatteverkets webbplats

Årsbokslut

För de enskilda näringsidkare som inte får, eller som väljer att inte, upprätta förenklat årsbokslut gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut. Årsbokslutet ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-reglerna, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).


K2/K3 – Årsbokslut
Information om K-regelverken

Årsredovisning

Det är bara enskild näringsidkare som är större företag enligt gränsvärdena i bokföringslagen som måste upprätta årsredovisning. Övriga enskilda näringsidkare kan frivilligt välja att upprätta årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning
Information om K-regelverken

Mer information

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om enskilda näringsidkare.

Om enskilda näringsidkare på Bolagsverkets webbplats
Om enskilda näringsidkare på verksamt.se