Balansräkning

Nej, antalet aktier behöver inte anges vid posten Aktiekapital under Eget kapital.

Större företag* ska i not lämna upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Bestämmelsen om upplysningar om antalet aktier m.m. finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen.

5 kap. 34 § årsredovisningslagen


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Nej, bestämmelsen gäller utgifter för eget utvecklingsarbete som aktiveras från och med räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Bestämmelsen om överföring till fond för utvecklingsutgifter finns i 4 kap. 2 § årsredovisningslagen.

4 kap. 2 § årsredovisningslagen

Nej, det är endast avskrivningar på sådant utvecklingsarbete som påverkat fonden som ska minska fonden. Det innebär att fonden ska minskas med belopp som motsvarar avskrivningar på utvecklingsarbete som aktiverats från och med räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Bestämmelsen om att fonden för utvecklingsutgifter ska minskas vid bl.a. avskrivning finns i 4 kap. 8 § årsredovisningslagen.

4 kap. 8 § årsredovisningslagen